1. Registrace chovatelů a registr zvířat v ústřední evidenci
    1. Registr chovatelů

Hospodářstvím je podle vyhlášky č.357/2001 Sb. označována provozní jednotka jednoho chovatele s nejméně jednou stájí, s jednou nebo více kategoriemi prasat (případně dalších druhů hospodářských zvířat) nacházející se v obvodu jedné obce.

Každý chovatel, který má v  majetku dva a více kusů prasat, obchodník, provozovatel jatek nebo asanačního ústavu, musí být registrován příslušnou oprávněnou osobou, která mu pro každé jeho hospodářství přidělí platné a jedinečné osmimístné číslo, podle potřeby i čtyřmístný alfanumerický kód pro označování prasat. Oprávněná osoba zaregistruje přidělená čísla v centrálním počítači současně s názvem a adresou chovatele i všech jeho hospodářství včetně příslušné kontaktní osoby a telefonního a faxového spojení, případně i adresu pro e-mail. Vzhledem k nutnosti jednoznačné identifikace jednotlivých držitelů se registruje i Identifikační Číslo Organizace, u fyzických osob rodné číslo.

Tato registrace se provádí na základě vyhlášky č.357/2001 Sb. formou vyplnění a předání registračního lístku, který chovatel obdrží u oprávněné osoby nebo u ČMSCH.

Pokud držitel ukončí svoji činnost, je povinen tuto skutečnost opět oprávněné osobě ohlásit.

1.2. Registrace a identifikace jednotlivých zvířat

Každé prase musí být označeno tetováním do levého ucha nebo plošným tetováním na levou stranu těla nebo ušní známkou do levého ucha, a to nejpozději před opuštěním hospodářství, ve kterém se narodilo. K označování se používá čtyřmístný alfanumerický kód, který má přímou návaznost na číslo hospodářství, kde se zvíře narodilo.

Ušní známka zvířete musí splňovat minimální rozměry stanovené vyhláškou a obsahuje označení státu, tj. písmena CZ, logo organizace pověřené vedením ústřední evidence a čtyřmístný alfanumerický kód čísla hospodářství, kde se zvíře narodilo (použitá ušní známka nesmí být starší než dva roky od dne její výroby).

 

Prasata dovezená ze zahraničí se označují výše uvedeným způsobem, a to nejpozději před opuštěním hospodářství, do kterého byla dovezena.

Tímto způsobem se označují prasata narozená a dovezená po 31.březnu 2002.

 

1.3. Registr prasat v hospodářství

Každý chovatel je povinen vést stav prasat na svých jednotlivých hospodářstvích. Tento seznam se vede na předepsaném tiskopise ”Registr prasat v hospodářství” (dále jen registr), který chovateli poskytne pracoviště ústřední evidence.

Tento registr prasat se vede za celé  hospodářství. Způsob vedení ÚE prasat je množstevní, tedy nikoliv individuální, jako je tomu např. u skotu. Do tohoto registru je nezbytné zaznamenat narození či nákup zvířat, stejně tak jako každý úbytek zvířat způsobený prodejem, úhynem či jinými okolnostmi, a to vždy v den, kdy k události došlo. U každé takto registrované změny ve stavu se současně zapíše i datum, kdy změna nastala, počet zvířat, odpovídající kód události a při prodeji na jatky či prodeji jinému chovateli, číslo hospodářství tohoto nového chovatele nebo jatek, asanačního ústavu nebo i obchodníka. Při prodeji do zahraničí pak kód země, kam je zvíře prodáváno. Pokud je export nebo prodej na jatky prováděn přes obchodní organizaci, která zvířata od chovatele nejdříve vykoupí a pak je dále prodá, uvádí chovatel jen číslo této obchodní organizace. Obdobně při přísunu (nákupu) zvířat z jiného hospodářství je chovatel povinen zapsat číslo hospodářství, odkud byla zvířata přisunuta, případně kód země, odkud byla importována.

Chovatel se tedy vždy musí informovat o čísle hospodářství toho chovatele, kterému svá zvířata prodává, respektive o čísle chovatele, od kterého si zvířata kupuje. Pod pojmem chovatel zde rozumíme i jatky, kafilérie nebo exportní a importní organizace.

Výjimku tvoří prodej nebo nákup od malochovatele (držitele jediného prasete), který není registrován a nemá přidělené číslo hospodářství, likvidace u chovatele, domácí porážka, popřípadě zcizení.

Při zápisu prvního údaje na stránku registru se vždy nejdříve zapíše do záhlaví pořadové číslo stránky. Číslování stránek začíná od jedné a pořadové číslo další stránky se zvyšuje vždy o jednotku, tedy čísla stránek jsou postupně 1, 2, 3, atd. Pokud se celý sešit registru popíše, začnou se další záznamy psát do nového sešitu, který si chovatel vyžádá na pracovišti ústřední evidence. V novém sešitu se však již stránky nečíslují od jedné, ale pokračuje se v číselné řadě z předchozího sešitu, tedy končil-li např. předchozí sešit stránkou 19, očíslujeme první stránku následujícího sešitu číslicí 20.

Při prvním zápisu do registru se zavede počáteční stav zvířat (celkový počet zvířat v hospodářství ke dni 1.4.2002) – viz obr. 1, kde je uveden příklad  hospodářství, které má k 1.4.2002 ve stavu celkem 1000 prasat.

Číslo řádku

Datum

Počet zvířat

Registrační číslo

(hospodářství,obchodníka, provozovny jatek,provozovny asanačního ústavu)

Kód

země

Převod

konečného stavu

Kód události

Den

Měsíc

Rok

Konečný stav

1.

0

1

0

4

0

2

2

9

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Obr.1.

Od zavedení počátečního stavu se dále zapisují pohyby zvířat pomocí odpovídajících kódů událostí, které jsou uvedeny v kapitole 6. Vždy po provedené změně se upravuje položka “Konečný stav”, která musí odpovídat skutečnému počtu zvířat v hospodářství. Dojde-li k chybnému zapsání hodnot, použijí se k opravě “kódy oprav ”, jejichž význam je popsán v odstavci 4.3.

Stájový registr může být také veden formou počítačové databáze. Použitý počítačový program pro vedení této databáze musí však být podle vyhlášky schválen organizací pověřenou vedením ústřední evidence. Protože za vedení Stájového registru zodpovídá ze zákona chovatel, je na něm, aby si u prodejce počítačového programu ověřil, že je tento program skutečně schválen. Českomoravská společnost chovatelů poskytuje výrobcům tohoto software na jejich požádání písemný souhlas, který si může chovatel nechat prodejcem programu předložit.

1.4. Hlášení všech změn v hospodářství do ústřední evidence

Pro tyto účely se používá tiskopis ”Hlášení o narození prasat nebo divokých prasat ve farmovém chovu, jejich úhynu, ztrátě a přemístění”. Do tohoto tiskopisu se zapisují stejná hlášení jako do ”Registru prasat v hospodářství”. Chovatelé, provozovatelé asanačních ústavů a obchodníci posílají hlášení bez datumů jednotlivých událostí a sumárně za celý kalendářní měsíc. To znamená, že jestli v průběhu měsíce chovatel provede více odsunů zvířat na stejné hospodářství (jatky, asanační ústav, ke stejnému obchodníkovi), budou tyto přesuny uvedeny v  “Registru prasat…” jednotlivě, avšak v “Hlášení” budou uvedeny celkově, viz obr. 2 a 3.

Příklad zápisu v Registru prasat-zahájení evidence k 1.4.2002 a změny v dubnu 2002

Číslo řádku

Datum

Počet zvířat

Registrační číslo

(hospodářství,obchodníka, provozovny jatek,provozovny asanačního ústavu)

Kód

země

Převod

konečného stavu

Kód události

Den

Měsíc

Rok

Konečný stav

1.

0

1

0

4

0

2

2

9

1

0

0

0

1

0

0

0

2.

0

5

0

4

0

2

7

0

2

0

1

1

0

0

0

3

3

8

9

8

0

3.

2

0

0

4

0

2

7

0

1

0

1

1

0

0

0

3

3

8

9

7

0

Obr.2

Příklad zápisu zahájení evidence k 1.4.2002 a změny v dubnu 2002

Hlášení o narození prasat nebo divokých prasat ve farmovém chovu,jejich úhynu,ztrátě a přemístění

 

01 Registrační číslo

6

2

0

1

2

0

7

8

měsíc

0

4

rok

2

0

0

2

(hospodářství, obchodníka, provozovny jatek, provozovny asanačního ústavu)

Novák Karel 6.5.2002

Vyhotovil:………………………….. Dne:………………………. Podpis:………………………….

Číslo řádku

Datum02

03

04 Počet zvířat

05 Registrační číslo

(hospodářství,obchodníka, provozovny jatek,provozovny asanačního ústavu)

06 Kód

země

07 Převod

konečného stavu

Kód události

Den

Měsíc

Rok

08 Konečný stav

1.

0

1

0

4

0

2

2

9

1

0

0

0

1

0

0

0

2.

7

0

3

0

1

1

0

0

0

3

3

8

9

7

0

Obr.3

Změna se musí hlásit i když dojde k přesunu mezi hospodářstvími různých majitelů uvnitř stejné obce, přesun je povinen ohlásit i prodávající (prodej) i kupující (nákup), totéž platí pro jakýkoliv jiný druh přesunu (na jatky, do kafilérie, prodej obchodníkovi). Pod tuto povinnost hlášení všech pohybů zvířat patří i např. hlášení o přesunu zvířete na výstavu či na trh a zpět k původnímu chovateli, a to i v případech, kdy se zvíře ještě tentýž den vrátí zpět (zvíře se v takových případech mělo možnost setkat s dalšími zvířaty).

Do položky 09 Počet prasnic ke konci měsíce v hospodářství zapíše chovatel celkový počet prasnic v hospodářství ke konci měsíce. Hodnota se vyplňuje pouze na poslední list zasílaných hlášení v příslušném měsíci.

Tiskopisy se zasílají do ústřední evidence hromadně, vždy za celý kalendářní měsíc, a to do 10. dne měsíce následujícího.

2. Vyplňování tiskopisů a prováděná hlášení

2.1. Zahájení evidence

Při zahájení evidence se v prvním měsíci na první řádek prvního listu hlášení do ústřední evidence uvede počáteční stav prasat v hospodářství. Tento záznam se provede s kódem události 29, stejně jako u Registru prasat v hospodářství, viz obr. 1.

2.2. Průběžné záznamy nastalých změn v hospodářství

Jak už bylo uvedeno v předchozích odstavcích, hlášení se posílá hromadně za celý měsíc. Stránky se číslují v rámci měsíce vzestupně od strany 1. Při vyplňování hlášení následujícího měsíce se opět začíná stranou 1.

Při vyplnění všech řádků na stránce tiskopisu “Hlášení….” se poslední hodnota ve sloupci 08 Konečný stav opíše na následující list do sloupce 07 Převod konečného stavu. Do záhlaví formuláře (označeno 01) se píše číslo hospodářství, které hlášení posílá a měsíc a rok, za které se hlášení posílá.

Na první stránce měsíčního hlášení se do sloupce 07 Převod konečného stavu zapíše počet prasat ke konci předcházejícího měsíce. Toto číslo musí souhlasit s Registrem prasat v hospodářství.

Provozovatelé jatek a asanačních ústavů sčítají v rámci měsíce počet převzatých zvířat k porážce ve sloupci “Konečný stav”, avšak v novém měsíci zapíší jako počáteční stav do rubriky 07 Převod konečného stavu vždy hodnotu nula.

 

Tyto kódy událostí jsou shodné jak pro vyplňování “Registru prasat”,

tak i pro “Hlášení ….”.

U “Hlášení” se však nevypisuje datum události (vypisují pouze provozovatelé jatek).

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad hlášení změn v hospodářství za měsíc květen 2002

Hlášení o narození prasat nebo divokých prasat ve farmovém chovu, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

01 Registrační číslo

2

1

0

0

5

6

7

1

Měsíc

0

5

rok

2

0

0

2

(hospodářství,obchodníka,provozovny jatek,provozovny asanačního ústavu)

Novák Karel 3.6.2002

Vyhotovil:………………………….. Dne:………………………. Podpis:………………………….

Číslo řádku

Datum02

03

04 Počet zvířat

05 Registrační číslo

(hospodářství,obchodníka, provozovny jatek,provozovny asanačního ústavu)

06 Kód

země

07 Převod

konečného stavu

Kód události

Den

Měsíc

Rok

1

0

0

0

08 Konečný stav

1.

3

0

2

0

1

1

0

0

2

3

1

8

1

0

2

0

2.

7

0

4

0

1

1

0

0

0

3

9

4

9

8

0

Obr.4

 

2.3. Způsob záznamu jednotlivých událostí

Do záhlaví (rubrika 01) se vždy zapíše číslo hospodářství, které hlášení posílá a období za které se hlášení zasílá.

2.3.1. Narození prasat

sloupec záznam

02 datum narození zvířat, vyplňuje se jen v registru, nikoliv ve hlášení

03 kód události 23

04 počet narozených zvířat

  1. nevyplňuje se
  2. nevyplňuje se

  1. počet zvířat v hospodářství po provedené změně

2.3.2. Odsun do jiného hospodářství - vyskladnění

02 datum přesunu, vyplňuje se jen v registru, nikoliv ve hlášení

03 kód události 70

04 počet přesunutých zvířat

05 hospodářství, kam byla zvířata přesunuta

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

 

2.3.3. Odsun k malochovateli - vyskladnění

02 datum přesunu, vyplňuje se jen v registru, nikoliv ve hlášení

03 kód události 73

04 počet přesunutých zvířat

05 nevyplňuje se

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

 

 

2.3.4. Vývoz prasat do zahraničí

02 datum přesunu, vyplňuje se jen v registru, nikoliv ve hlášení

03 kód události 70

04 počet přesunutých zvířat

05 nevyplňuje se

06 kód země kam byla zvířata vyvezena

08 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

2.3.5. Přísun z jiného hospodářství (stáje) - naskladnění

02 datum přísunu, vyplňuje se jen v registru, nikoliv ve hlášení

03 kód události 30

04 počet přisunutých prasat

05 hospodářství, odkud byla zvířata přisunuta

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

2.3.6. Přísun od malochovatele - naskladnění

02 datum přísunu, vyplňuje se jen v registru, nikoliv ve hlášení

03 kód události 33

04 počet přisunutých prasat

05 nevyplňuje se

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

2.3.7. Dovoz prasat ze zahraničí

02 datum přísunu, vyplňuje se jen v registru, nikoliv ve hlášení

03 kód události 30

04 počet přisunutých prasat

05 nevyplňuje se

07 kód země odkud byla prasata dovezena

08 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

 

 

 

2.3.8. Zcizení prasat

02 datum zcizení, vyplňuje se jen v registru, nikoliv ve hlášení

03 kód události 40

04 počet zcizených zvířat

05 nevyplňuje se

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

2.3.9. Odsun na jatky

02 datum odsunu, vyplňuje se jen v registru, nikoliv ve hlášení

03 kód události 60

04 počet odsunutých zvířat

05 hospodářství (jatka), kam byla zvířata přesunuta

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

2.3.10. Úhyn, odsun do kafilérie

02 datum odsunu, vyplňuje se jen v registru, nikoliv ve hlášení

03 kód události 50

04 počet uhynulých zvířat

05 hospodářství (kafilérie), kam byla zvířata přesunuta

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

 

2.3.11. Převzetí na jatkách

02 datum přísunu

03 kód události 66

04 počet převzatých zvířat

05 hospodářství, odkud byla zvířata přisunuta

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

/součet od počátku měsíce/

2.3.12. Převzetí v kafilérii

02 datum přísunu

03 kód události 55

04 počet přisunutých zvířat (kadáverů)

05 hospodářství, odkud byla zvířata přisunuta

06 nevyplňuje se

09 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

/součet od počátku měsíce/

 

 

 

2.3.13. Domácí porážka

02 datum porážky, vyplňuje se jen v registru, nikoliv ve hlášení

03 kód události 63

04 počet poražených zvířat

05 nevyplňuje se

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

 

 

2.3.14 Domácí likvidace uhynulého zvířete

02 datum likvidace, vyplňuje se jen v registru, nikoliv ve hlášení

03 kód události 53

04 počet likvidovaných zvířat

05 nevyplňuje se

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené změně

Pokud jsou zvířata vyvážena prostřednictvím obchodní organizace tím způsobem, že tato organizace zvířata vykoupí a pak sama prodá, potom poslední chovatel zvířat ohlásí přesun zvířat (kód události 70) na hospodářství obchodní organizace. Obchodní organizace ohlásí nákup zvířat kódem události 30 a export kódem události 70 je ohlášen obchodníkem až z tohoto hospodářství. Obdobně se postupuje při importu zvířete prováděného prostřednictvím obchodní organizace. Přitom nezáleží na tom, jak dlouho má obchodní organizace zvíře ve svém majetku, důležitá je pouze skutečnost, že tato organizace se na určitou dobu stala držitelem zvířat.

Obdobně se postupuje, pokud se  prodej zvířat na jatky uskutečňuje prostřednictvím obchodní organizace, která zvířata nejdříve nakoupí a pak (třeba ještě tentýž den) na jatky prodá.

 

3. Formy předávání dat

3.1. Tiskopis Hlášení o narození prasat nebo divokých prasat ve farmovém chovu, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

Základní možností předávání dat je forma vyplnění tohoto tiskopisu. Tiskopis je možné vyplňovat čitelně ručně, strojem, ale i tisknout počítačem. Pokud však chovatel vede svoji evidenci na počítači, pak by měl raději zasílat datový soubor, tím si vyloučí případné chyby způsobené při pořízení dat na pracovišti ústřední evidence a současně ušetří práci spojenou s pořízením těchto dat. Při vyplňování tiskopisu je nutné dbát na čitelnost, u čitelně vyplněných dokladů jsou chyby z pořízení dat prakticky vyloučeny, neboť pořízená data jsou opakovaným pořizováním přezkušována.

 

3.2. Datový soubor vznikající při automatizovaném zpracování dat u chovatele

Někteří chovatelé mají svůj vlastní informační systém, ve kterém je většina požadovaných informací již evidována. Pokud si chovatel zajistí úpravu jím používaného programu, aby mu umožnil i výstup datového souboru pro ústřední evidenci, může chovatel zasílat tato data na takto připravené disketě (opět nejlépe s kopií).

Program musí zajistit vytváření textového souboru, v kódu ASCII. Všechny položky datové věty jsou znakové a obsah věty je následující.

Znaky Význam

01 – 08 registrační číslo hospodářství

09 – 16 datum, kdy ke hlášené události došlo (změně stavu) ve tvaru DDMMRRRR

17 – 18 kód události

19 – 23 počet zvířat, kterých se změna týká

24 – 31 registrační číslo hospodářství odkud/kam byla zvířata přemístěna

32 – 34 kód země v případě importu nebo exportu

35 – 39 počáteční stav zvířat na hospodářství (před započtením hlášené změny stavu)

40 – 44 konečný stav zvířat na hospodářství po započtení hlášené změny stavu

 

K hlášení za každý kalendářní měsíc musí být přidána jako poslední datová věta obsahující údaj o počtu prasnic v hospodářství ve tvaru:

Znaky Význam

01 – 08 registrační číslo hospodářství

09 – 16 kalendářní měsíc a rok ve tvaru DDMMRRRR

17 – 18 kód události 09

19 – 23 00000

24 – 31 00000000

32 – 34 000

35 – 39 00000

40 – 44 počet prasnic v hospodářství na konci uvedeného kalendářního měsíce

Tato věta musí ukončovat hlášení za každý kalendářní měsíc i v případě, že počet

prasnic v hospodářství je nulový, tedy i u jatek apod.

 

Den v položce datum uvádějí jen provozovatelé jatek, pro ostatní je nepovinný. Z toho vyplývá, že změny stavu se stejným kódem události a stejným dodavatelem či odběratelem se v rámci kalendářního měsíce sčítají a hlásí jediným řádkem.

Příklad správného zápisu datumu 13.06.2002 je pro jatka 13062002, pro ostatní 00062002.

Soubor je textového tvaru. Jméno souboru na disketě je vždy AAAAMMRR.txt, velikost diskety pouze 3,5”. Přitom AAAA je 4místný kód hospodářství (používaný pro označování prasat), MMRR je měsíc a rok, tedy období, za které se soubor zasílá.

Soubor je možné zasílat i elektronickou poštou na adresu ueprase@cmsch.cz . Zasílání elektronickou poštou formou přílohy se doporučuje jako nejjednodušší, nejbezpečnější a nejlacinější způsob.

Vždy se zasílá soubor za posledních 12 měsíců, tedy nikoliv jen změny za právě uplynulý měsíc. Tedy například soubor označený AAAA0503.txt obsahuje data za období 06/2002 až 05/2003. Pokud je evidence vedena po dobu kratší než 12 měsíců (zahájení evidence od 04/2002 nebo později i každé nové hospodářství), musí datový soubor obsahovat jako první záznam “počáteční stav”, tj. větu s kódem události 29.

Trvalým zasíláním souboru za posledních 12 měsíců odpadá hlášení případných oprav omylů kódy událostí 81 až 89 a 91 až 99. Oprava případného omylu se provede přímo do souboru v místě (časově, v příslušném měsíci), kde chyba nastala.

 

 

4.Kontrola vstupních dat

 

Veškerá vstupní data jsou počítačem, který ústřední evidenci zpracovává, kontrolována jednak z hlediska formálního (správnost kódu události, existence čísla chovatele apod.), jednak z hlediska početních operací nahlašovaných zvířat. Veškeré kontroly jsou prováděny ihned při zpracování.

4.1. Tisk chybníku

Pokud se vyskytne při zpracování dat chyba, hlášení se nezpracuje a je nutné ho opravené zaslat znovu za celý měsíc.

Pokud se liší údaje chovatelem odeslané a údaje vytištěné v chybníku, došlo k chybě zřejmě při pořízení dat (přepisu dat do počítače). V těchto případech obvykle postačuje zaslat hlášení znovu.

4.2. Seznam zjišťovaných chyb a upozornění

Chyba Důvod

*01 Nesmyslné datum události, neznámý kód události

*02 Nesmyslné datum období (uvedené v záhlaví), za které se hlášení posílá.

*03 Číslo hospodářství odkud přišlo hlášení není uvedeno v registru všech hospodářství.

*04 Číslo hospodářství odkud/kam (sloupec 05) bylo zvíře přesunuto není uvedeno

v registru všech hospodářství.

*05 Neznámá země při hlášení exportu nebo importu (zapíše se nulová).

*06 V řádku je zadán kód události, u něhož musí být uvedeno číslo hospodářství

odkud/kam bylo zvíře přesunuto, ale toto číslo ve sloupci 05 chybí.

*07 V řádku je zadán kód události, u něhož nesmí být uvedeno číslo hospodářství

odkud/kam bylo zvíře přesunuto, ale toto číslo je ve sloupci 05 vyplněno.

*08 Počet zvířat na prvním listě hlášení v novém měsíci uvedený v rubrice “Převod

konečného stavu” neodpovídá poslední hodnotě počtu zvířat uvedené na

posledním řádku posledního listu hlášení za předchozí měsíc.

*09 Stav zvířat uvedený v položce “Konečný stav” nesouhlasí s početní operací

Konečného stavu v předchozí řádce záznamu a počtem zvířat v řádce stávající.

4.3. Provádění rušení chybně registrovaných údajů

Opravné položky se zapisují společně do měsíčního hlášení spolu s ostatními změnami.

Tento způsob oprav se vztahuje pouze na hlášení prováděná na prvotním dokladu, nikoliv při zasílání datového souboru, kde se opravy provádějí přímo do dříve chybně uvedených položek.

 

 

 

 

Příklad hlášení změn v hospodářství za měsíc květen 2002 s opravnými kódy

Hlášení o narození prasat nebo divokých prasat ve farmovém chovu,jejich úhynu,ztrátě a přemístění

01 Registrační číslo

3

2

0

0

3

3

7

8

měsíc

0

5

rok

2

0

0

2

(hospodářství,obchodníka,provozovny jatek,provozovny asanačního ústavu)

Novák Karel 3.6.2002

Vyhotovil:………………………….. Dne:………………………. Podpis:………………………….

Číslo řádku

Datum02

03

04 Počet zvířat

05 Registrační číslo

(hospodářství,obchodníka, provozovny jatek,provozovny asanačního ústavu)

06 Kód

země

07 Převod

konečného stavu

Kód události

Den

Měsíc

Rok

1

0

0

0

08 Konečný stav

1.

3

0

2

0

1

1

0

0

5

1

1

9

1

0

2

0

2.

7

0

4

0

1

1

0

0

2

2

0

6

9

8

0

3.

0

4

0

2

8

2

5

9

8

5

4.

0

4

0

2

9

3

5

2

2

0

0

2

2

2

0

9

8

0

5.

0

4

0

2

9

3

1

0

F

R

A

9

7

0

Obr.5

 

Do záhlaví (rubrika 01) se vždy zapíše číslo hospodářství, které hlášení posílá a období za které se hlášení posílá.

Do datumu (sloupec 02) se píše pouze měsíc a rok, kdy bylo chybné hlášení provedeno.

Do počtu zvířat se zapíše pouze rozdíl mezi chybně zpracovaným a skutečným počtem.

 

4.3.1. oprava chybně nahlášeného počtu narození (kódem události 23)

sloupec záznam

03 kód události - 82- počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

92 - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

04 počet opravovaných zvířat

05 nevyplňuje se

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené opravě

 

4.3.2. oprava chybně nahlášeného počtu přisunutých (Importovaných) zvířat

(kódem události 30,33)

03 kód události - 83- počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

93 - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

04 počet opravovaných zvířat

05 hospodářství, odkud byla zvířat přisunuta, u malochovatele se nevyplňuje (vyplňovat jen v případě přísunu)

06 kód země (jen v případě importu)

08 počet zvířat v hospodářství po provedené opravě

 

4.3.3. oprava chybně nahlášeného počtu zcizených zvířat (kódem události 40)

03 kód události - 84- počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

94 - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

04 počet opravovaných zvířat

05 nevyplňuje se

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené opravě

 

4.3.4. oprava chybně nahlášeného počtu zvířat odsunutých do kafilérie

(kódem události 50)

03 kód události - 85- počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

95 - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

04 počet opravovaných zvířat

  1. hospodářství (kafilérie), kam byla zvířata přesunuta

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené opravě

 

4.3.5. oprava chybně nahlášeného počtu zvířat odsunutých na jatka

kódem události 60)

03 kód události - 86- počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

96 - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

04 počet opravovaných zvířat

05 hospodářství (jatka), kam byla zvířata přesunuta

06 nevyplňuje se

  1. počet zvířat v hospodářství po provedené opravě

 

4.3.6. oprava chybně nahlášeného počtu odsunutých (exportovaných) zvířat

(kódem události 70, 73)

03 kód události - 87- počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

97 - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

04 počet opravovaných zvířat

05 hospodářství, kam byla zvířata odsunuta, u malochovatele se

nevyplňuje (vyplňovat jen v případě odsunu)

06 kód země (jen v případě exportu)

08 počet zvířat v hospodářství po provedené opravě

 

4.3.7. oprava chybně nahlášeného počtu doma poražených zvířat (kódem události 63)

03 kód události - 88 - počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

98 - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

04 počet opravovaných zvířat

05 nevyplňuje se

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené opravě

 

4.3.8. oprava chybně nahlášeného počtu doma likvidovaných uhynulých zvířat

(kódem události 53)

03 kód události - 89- počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

99 - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

04 počet opravovaných zvířat

05 nevyplňuje se

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené opravě

 

4.3.9. oprava chybně nahlášeného počtu zvířat přijatých na jatkách / kafilérii

(kódem události 55, 66)

03 kód události - 81- počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

91 - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

04 počet opravovaných zvířat

05 hospodářství,odkud byla zvířat přisunuta, u malochovatele se nevyplňuje)

06 nevyplňuje se

08 počet zvířat v hospodářství po provedené opravě

 

 

5. Kontaktní pracoviště

Ústřední pracoviště zpracování dat

Adresa pracoviště provádějícího vlastní zpracování dat je

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

pracoviště ústřední evidence

252 09 Hradištko pod Medníkem 123

Na tuto adresu se zasílají veškeré zásilky dat, tj. vyplněné tiskopisy

 

 

 

Pro elektronické zasílání datových souborů používejte prosím výhradně adresu

 

ueprase@cmsch.cz

 

jak byla uvedena v odstavci 3.2. Naopak tuto adresu nepoužívejte pro žádné zprávy, dotazy apod.

 

Trvalý kontakt je na tomto pracovišti zajišťován v pracovní dny od 7 do 15 hodin

na přímé telefonní lince: 02/994 16 19

fax: 02/994 14 91

mobil: 0723/980 462

e-mail: prasata@cmsch.cz

Uvedenou e-mailovou adresu, prosím, nepoužívejte pro zasílání dat, z této schránky nejsou data zpracovávána.

 

6. Přehled kódů událostí používaných při vyplňování tiskopisů

29 nahlášení počátečního stavu - zadává se pouze na první řádce prvního hlášení do ústřední evidence při jejím zahájení

23 narození zvířete

30 přísun / nákup – převzetí z jiného hospodářství; import zvířete

33 přísun / nákup – převzetí od neregistrovaného malochovatele

40 zcizení zvířete

50 úhyn (odsun do kafilérie)

53 likvidace uhynulého zvířete u držitele

55 převzetí v kafilérii

60 odsun na jatky

63 domácí porážka

66 převzetí na jatkách

70 odsun / prodej na jiné hospodářství; export zvířete

73 odsun / prodej neregistrovanému malochovateli

kódy oprav pro chovatele a obchodníky:

82 oprava chybně nahlášeného počtu narození (kódem události 23) - počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

92 oprava chybně nahlášeného počtu narození (kódem události 23) - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

83 oprava chybně nahlášeného počtu přisunutých zvířat (kódem události 30 nebo 33) - počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

93 oprava chybně nahlášeného počtu přisunutých zvířat (kódem události 30 nebo 33) - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

84 oprava chybně nahlášeného počtu zcizených zvířat (kódem události 40) - počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

94 oprava chybně nahlášeného počtu zcizených zvířat (kódem události 40) - počet zvířat bude odepsán z celkovému stavu

85 oprava chybně nahlášeného počtu zvířat odsunutých do kafilérie (kódem události 50) - počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

95 oprava chybně nahlášeného počtu zvířat odsunutých do kafilérie (kódem události 50) - počet zvířat bude odepsán od celkového stavu

86 oprava chybně nahlášeného počtu zvířat odsunutých na jatka(kódem události 60) - počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

96 oprava chybně nahlášeného počtu zvířat odsunutých na jatka(kódem události 60) - počet zvířat bude odepsán od celkového stavu

87 oprava chybně nahlášeného počtu odsunutých zvířat (kódem události 70 nebo 73) - počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

97 oprava chybně nahlášeného počtu odsunutých zvířat (kódem události 70 nebo 73) - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

88 oprava chybně nahlášeného počtu doma poražených zvířat (kódem události 63) - počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

98 oprava chybně nahlášeného počtu doma poražených zvířat (kódem události 63) - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu

89 oprava chybně nahlášeného počtu doma likvidovaných uhynulých zvířat (kódem události 53) - počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

99 oprava chybně nahlášeného počtu doma likvidovaných uhynulých zvířat (kódem události 53) - počet zvířat bude odepsán z celkového stavu.

Kódy oprav pro provozovatele jatek a asanačních ústavů

81 oprava chybně nahlášeného počtu zvířat přijatých na jatkách / kafilérii (kódem události 55 nebo 66) - počet zvířat bude připsán k celkovému stavu

91 oprava chybně nahlášeného počtu zvířat přijatých na jatkách / kafilérii (kódem události 55 nebo 66) - počet zvířat bude odepsán od celkového stavu

Seznam kódů zemí pro vyplňování tiskopisů

008 ALB Albánie

031 AZE Ázerbajdžán

032 ARG Argentina

036 AUS Austrálie

040 AUT Rakousko

051 ARM Arménie

056 BEL Belgie

070 BIH Bosna a Hercegovina

076 BRA Brazílie

100 BGR Bulharsko

112 BLR Bělorusko

124 CAN Kanada

156 CHN Čína

191 HRV Chorvatsko

192 CUB Kuba

203 CSK Česká republika

208 DNK Dánsko

233 EST Estonsko

246 FIN Finsko

250 FRA Francie

268 GEO Gruzie

280 DEU Německo

300 GRC Řecko

348 HUN Maďarsko

372 IRL Irsko

376 ISR Izrael

380 ITA Itálie

392 JPN Japonsko

398 KAZ Kazachstán

417 KGZ Kyrgizstán

428 LVA Lotyšsko

438 LIE Lichtenštejnsko

440 LTU Litva

442 LUX Lucembursko

498 MDA Moldavsko

528 NLD Holandsko

554 NZL Nový Zéland

578 NOR Norsko

616 POL Polsko

620 PRT Portugalsko

642 ROM Rumunsko

643 RUS Rusko

703 SVK Slovensko

705 SVN Slovinsko

724 ESP Španělsko

752 SWE Švédsko

756 CHE Švýcarsko

762 TJK Tádžikistán

792 TUR Turecko

795 TKM Turkmenistán

804 UKR Ukrajina

826 GBR Velká Britanie

840 USA USA

860 UZB Uzbekistán

891 YUG Jugoslávie

 

Obsah: str.

1.Registrace chovatelů a registr zvířat v ústřední evidenci 3

1.1. Registr chovatelů 3

1.2. Registrace a identifikace jednotlivých zvířat 3

1.3. Registr prasat v hospodářství 4

1.4. Hlášení všech změn v hospodářství do ústřední evidence 5

2. Vyplňování tiskopisů a provádění hlášení 6

2.1. Zahájení evidence 6

2.2. Průběžné záznamy nastalých změn v hospodářství 6

2.3. Způsob záznamu jednotlivých událostí 7

2.3.1. Narození prasat 7

2.3.2. Odsun do jiného hospodářství – vyskladnění 7

2.3.3. Odsun k malochovateli – vyskladnění 8

2.3.4. Vývoz prasat do zahraničí 8

2.3.5. Přísun z jiného hospodářství naskladnění 8

2.3.6. Přísun od malochovatele - naskladnění 8

2.3.7. Dovoz prasat ze zahraničí 8

2.3.8. Zcizení prasat 9

2.3.9. Odsun na jatky 9

2.3.10. Úhyn, odsun do kafilérie 9

2.3.11. Převzetí na jatkách 9

2.3.12. Převzetí v kafilérii 9

2.3.13. Domácí porážka 9

2.3.14. Domácí likvidace uhynulého zvířete 9

3. Formy předávání dat 10

3.1. Tiskopis Hlášení o narození prasat nebo divokých prasat ve

farmovém chovu, jejich úhynu, ztrátě a přemístění 10

3.2. Datový soubor vznikající při automatizovaném zpracování dat

u chovatele 10

4. Kontrola vstupních dat 12

4.1. Tisk chybníku 12

4.2. Seznam zjišťovaných chyb a upozornění 12

4.3. Provádění rušení chybně registrovaných údajů 12

4.3.1. Oprava chybně nahlášeného počtu narození 13

4.3.2. Oprava chybně nahlášeného počtu přisunutých zvířat 14

4.3.3. Oprava chybně nahlášeného počtu zcizených zvířat 14

4.3.4. Oprava chybně nahlášeného počtu zvířat odsunutých do

kafilérie 14

4.3.5. Oprava chybně nahlášeného počtu zvířat odsunutých na jatka 14

4.3.6. Oprava chybně nahlášeného počtu odsunutých zvířat 14

4.3.7. Oprava chybně nahlášeného počtu doma poražených zvířat 15

4.3.8. Oprava chybně nahlášeného počtu doma likvidovaných

uhynulých zvířat 15

4.3.9. Oprava chybně nahlášeného počtu zvířat přijatých na jatkách/ 15

kafilérii

5. Kontaktní pracoviště 15

6. Přehled kódů událostí používaných při vyplňování tiskopisů 16